Algemene voorwaarden

 

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Abbenven 75, 1963RB te Heemskerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34334041. Kunstenaar en Trainer/Coach: Mariëlle van der Wal, eigenaar van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Client/consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig zich heeft verbonden tot het creëren of geven van een inlijsting, kunstwerk, consult, cursus of workshop.
 5. Bijeenkomst: elke in het kader van een consult, workshop of cursus door of namens Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig aan te bieden en te verzorgen bijeenkomst op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip.
 6. Website: de website van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig waarop deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden aangeboden.

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen binnen betreffende workshop of cursus.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig, binden haar niet. Druk- en zetfouten op de website worden voorbehouden.
 3. Aanmelding voor een consult, workshop of cursus geschiedt middels de website of email, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de overeenkomst middels inschrijving via de website of email wordt aangegaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig de aanmelding van de wederpartij langs elektronische weg heeft bevestigd.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. De cliënt/consument die de overeenkomst middels een contactformulier op de website of email aangaat (hierna aangeduid als “overeenkomst op afstand”), heeft gedurende 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst het wettelijke recht die overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, voor zover de volgende leden van dit artikel dit recht niet uitsluiten.
 2. De cliënt/consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per email of door gebruikmaking van het door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig aangeboden contactformulier op de website, een verzoek in te dienen bij Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig. Zo spoedig mogelijk nadat Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig de ontbinding per email bevestigen.
 3. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de cliënt/consument Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de cliënt/consument aan Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.
 4. De cliënt/consument heeft geen recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:
  • (a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de cliënt/consument; en
  • (b) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig de overeenkomst op afstand is nagekomen.
  • (c) de wederpartij aan Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig de opdracht tot creatie van ofwel een inlijsting ofwel een kunstwerk te maken.

 

ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ ANDERS DAN OP GROND VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 1. Voor zolang de cliënt/consument aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. De wederpartij kan de overeenkomst die voorziet in een consult, cursus of workshop, tot 7 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst kosteloos annuleren. Indien annulering plaatsvindt binnen 3 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Bij annulering van de overeenkomst tot 3 dagen vóór de eerste bijeenkomst, is de wederpartij de kosten van het ingekochte materiaal (excl. btw) verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de eerste bijeenkomst blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Annulering dient schriftelijk, dan wel digitaal te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig bereikt, geldt als dag van annulering.
 5. Verplaatsing door de wederpartij van een consult, workshop of cursus is slechts mogelijk na voorafgaand(e) overleg en goedkeuring van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig. Verplaatsing door de wederpartij geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken.

 

ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR MARIELLE VAN DER WAL – ONBEVREESD VEERKRACHTIG

 1. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig workshops en cursussen en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
 2. In geval van annulering of verplaatsing, doet Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig daarvan zo spoedig mogelijk een mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.
 3. Voor door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.
 4. Voor door cliënt/consument/wederpartij ingekochte pakketten van consulten geldt een termijn van 6 maanden waarbinnen de ingekochte bijeenkomsten zullen moeten plaatsenvinden. Hierna zal het recht op consulten vervallen zonder restitutie van vooruitbetaalde prijs.
 5. Het staat Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig vrij een cliënt te weigeren om haar moverende redenen, bijvoorbeeld wanneer de cliënt en Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig verschillende verwachtingen hebben.

 

OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig behoudt zich het recht voor de wederpartij die door haar gedrag of anderszins het normale verloop van een workshop of cursus belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers aan een workshop of cursus, van verdere deelneming daaraan uit te sluiten, in welk geval de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd blijft.
 3. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds deugdelijke zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
 4. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 5. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.
 6. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig, op grond van dit artikel, uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 7. Indien Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig vermelde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld. Voordat de overeenkomst wordt gesloten met een bedrijf, zal Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig de door het bedrijf verschuldigde bedragen (mede) exclusief btw vermelden.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze en binnen de door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig gestelde termijnen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle door de wederpartij verschuldigde bedragen middels vooruitbetaling te worden voldaan vóór aanvang van betreffende bijeenkomst, workshop of cursus en is Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling(en) volledig door haar zijn ontvangen.
  • Betalingen van inlijstingen of kunstwerken dienen te geschieden met vooruitbetaling van materialen en worden bij levering aangevuld tot het geheel van de vooraf afgesproken en (bij bestelling) overeengekomen prijs.
 3. Gespreid betalen is slechts mogelijk voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. In geval van gespreid betalen is de wederpartij administratiekosten verschuldigd welke uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Ook in geval van gespreid betalen dient het volledige bedrag vóór aanvang van een bijeenkomst, workshop of cursus te zijn voldaan.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Deelname aan een bijeenkomst is voor eigen risico van de wederpartij dan wel deelnemer die door haar is aangemeld. De wederpartij staat ervoor in dat zij c.q. de deelnemer tijdens het programma in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is om mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemer. De wederpartij staat er voorts voor in dat zij dan wel de deelnemer die door haar is aangemeld, lichamelijk en psychisch gezond is en zelf volledig verantwoordelijk is voor de eventuele nadelige gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.
 2. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de wederpartij, bijvoorbeeld in geval van het niet vooraf hebben gemeld van mentale of lichamelijke klachten dan wel andere beperkingen die deelname aan een bijeenkomst bezwaarlijk zouden maken.
 3. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij.
 4. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is, tenzij dit aan haar kan worden toegerekend, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden van wiens hulp Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 5. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig draagt geen enkele aansprakelijkheid in verband met een doen of nalaten van de wederpartij of cliënt naar aanleiding van middels een workshop of cursus door haar c.q. hem opgedane kennis en vaardigheden. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig verbindt zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis om resultaten door de wederpartij of cliënt te behalen naar aanleiding van bijeenkomsten.
 7. Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 8. De aansprakelijkheid van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig betrekking heeft.
 9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig, zal de wederpartij Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten door of namens Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig na verloop van één jaar. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een door of namens Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig geleverde prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk mededeling is gedaan aan Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van het intellectuele eigendom op door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig verstrekte kunstwerken, documentatie en cursus- en workshopmaterialen rusten bij Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig, voor zover deze rechten niet bij anderen rusten.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig is het niet toegestaan om de afbeeldingen van inlijstingen en/of kunstwerken, documentatie en materialen als bedoeld in het vorige lid in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor bijeenkomsten, workshops, cursussen of andere activiteiten die niet door Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig worden verzorgd.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidmateriaal tijdens programma’s door wederpartij en/of derden is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig.

 

SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet hiervan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Marielle van der Wal – Onbevreesd Veerkrachtig aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.